Regulamin

powrót

REGULAMIN ZAKUPÓW DLA KLIENTÓW HURTOWYCH PLATFORMY B2B

 

działającej pod adresem https://b2b.lingeriegroup.pl.

 

 

 

Hurtownia internetowa działająca pod adresem internetowym https://b2b.lingeriegroup.pl, prowadzona jest przez: Festina Sp. z o.o. Zarejestrowanej w Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy przy ul. Lompy 14 pod nr. 0000401352. Adres: Bukowa 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: PL 6292457843, REGON: 241979595

Tel. +48 885 507 043, e-mail: sale@lingeriegroup.pl

 

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje jedynie klientów hurtowni status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. z dnia 11 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)

 

 

 

§1

 

Przyjmowanie zamówień

 

Hurtownia prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej https://b2b.lingeriegroup.pl

 

Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej  https://b2b.lingeriegroup.pl.

 

Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się w systemie i podanie w formularzu rejestracji prawdziwych danych przedsiębiorcy, w szczególności nazwy, siedziby oraz nr NIP. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, Hurtownia zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia.

 

Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje indywidualnie nadany login i hasło, które umożliwia dokonania zakupów za pośrednictwem strony https://b2b.lingeriegroup.pl

 

Hurtownia zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

Składając zamówienie, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz potwierdza, że wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach w nim określonych.

 

Zamówienia złożone po godzinie 12:00 danego dnia lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy traktowane są tak jak złożone w kolejnym dniu roboczym.

 

Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej hurtowni, Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Hurtownię faktury VAT.

 

Do zamówień złożony za pośrednictwem hurtowni przy wystawianiu faktury Vat dodawane będą koszty dostawy. O wysokości kosztów dostawy klient będzie informowany przez opiekuna handlowego.

 

Zastrzegamy sobie prawo nierealizowania zamówień o wartości poniżej minimum logistycznego lub wydłużenia jego realizacji. Minimum logistyczne wynosi 300 euro / 300 zł netto.  W przypadku chęci złożenia takiego zamówienia prosimy o kontakt z działem handlowym.

 

 

 

§2

 

Ceny produktów

 

Zamieszczone przy danym produkcie na stronie https://b2b.lingeriegroup.pl są cenami netto i podawane są w walucie euro lub zł odpowiednio do przypisanej pod klienta waluty.

 

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.

 

Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Dla Klientów dokonujących stałych zakupów za pośrednictwem hurtowni https://b2b.lingeriegroup.pl, zastrzega się możliwość wprowadzenia upustów. Przez stałe zakupy rozumienie się złożenie przynajmniej 1 zamówień w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych i dokonania za nie pełnej zapłaty.

 

 

 

§3

 

Zapłata za produkty.

 

Na https://b2b.lingeriegroup.pl dostępne są następujące formy płatności:

 

-           przedpłata,

 

-           przelew,

 

-           gotówka.

 

Przy wyborze przez Klienta jako formy płatności przedpłaty, jeżeli Klient nie ureguluje należności w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia i należna kwota nie zostanie uznana na rachunku bankowy Hurtowni, Hurtownia dokonana jego anulowania.

 

Forma płatności przelew dotyczy stałych klientów, o których mowa w § 2.

 

Wybór jako formy płatności gotówki oznacza osobisty odbiór zamówienia z siedziby hurtowni.

 

 

 

§4

 

Realizacja zamówienia

 

Hurtownia dokłada staranności, aby realizacja zamówienia po potwierdzeniu zamówienia nastąpiła w ciągu 2 dni roboczych na produkty, które są na stanie. Pozostałe produkty 10 dni roboczych. W okresie świątecznym realizacja pełnego zamówienia może się przesunąć do 15 dni roboczych.

 

Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od wybranego sposobu dostawy.

 

Zamówienie zostaje złożone, gdy Klient po podsumowaniu zamówienia potwierdzi zamówienie. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia i jest równoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży według prawa polskiego. Potwierdzeniem zamówienia jest zaksięgowany przelew na rachunku hurtowni.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy pełnowartościowy produkt jest dostępny w magazynie, o czym Klient uzyskuje informację przed złożeniem zamówienia. Hurtownia zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Ponadto, Hurtownia zastrzega możliwość anulowania zamówienia złożonego przez klientów zalegających z zapłatą za uprzednio dokonane zakupy, jak również w przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości co do kondycji finansowej składającego zamówienie.

 

W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego).

 

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta, hurtownia zastrzega sobie prawo wysłania dostępnych produktów w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 

W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez hurtownię ostatniego produktu, na które składa się dane zamówienie, chyba że Strony postanowią inaczej.

 

Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia jedynie jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane.

 

Hurtownia realizuje zamówienia pochodzące z poza granicy Polski jedynie po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta przelewu.

 

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży hurtownia zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

 

 

 

§5

 

Dostarczenie zamówienia.

 

Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, formy płatności, ilości zamówionego produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient uzyskuje informację o koszcie przesyłki po złożeniu zamówienia. Kwota stanowiąca koszt dostawy doliczana jest do faktury VAT jako osobna pozycja.

 

Jeżeli towar stanowiący przedmiot zamówienia ma być przesłany przez hurtownię do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Hurtownia powierzyła go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

 

Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy w celu dostarczenia zamówienia, na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka i niebezpieczeństwa związane z posiadaniem sprzedanego towaru, w szczególności ryzyko uszkodzenia, czy utraty rzeczy.

 

Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nie było możliwości dostawy zamówionego towaru w wyniku podania przez Klienta błędnych danych adresowych.

 

Hurtownia dokonuje wysłania towaru do klienta za pośrednictwem firm kurierskich DPD i UPS. Klient posiada możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego towaru bezpośrednio w firmach kurierskich, na zasadach przez nie określonych. W przypadku nie zgłoszenia informacji, że Klient życzy sobie ubezpieczenie przesyłki, przesyłka jest nieubezpieczona

 

Klient ma prawo dokonać na własny koszt i odpowiedzialność wyboru innej firmy kurierskiej.

 

Każdy karton jest oklejony taśmą samoprzylepną z logiem firmy (Passion, Casmir, Avanua)

 

 

 

§6

 

Reklamacje

 

Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru co do zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności i zupełności oraz co do sposobu opakowania i ewentualnych uszkodzeń. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru powstałe w chwili wydanie ich do wysyłki. Reklamacja powinna zostać dokonana w terminie do 7 dni od dnia doręczenia/odbioru towaru. W przypadku dostarczenia towaru przez firmy kurierskie DPD, UPS, FEDEX itd. Klient do 7 dni sporządza protokół reklamacyjny bezpośrednio u Kuriera. Taki protokół przysyła do Hurtowni mailem oraz w razie potrzeby listownie oryginał na adres Hurtowni. Hurtownia zastrzega, iż reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu mogą zostać pozostawione bez rozpoznania, zaś Klient może utracić uprawnienia z tytułu rękojmi.

 

W przypadku reklamacji produktu oferowanego jako komplet (produkty oferowane jako komplety, przebieranki), reklamacji podlega produkt jedynie jako całość a nie poszczególne jego elementy.

 

W razie przesłania zamówionego towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju (do 7 dni); jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

 

Reklamacje składać należy na adres hurtowni tj. b2b@lingeriegroup.pl lub adres swojego opiekuna.

 

 

 

§7

 

Dane osobowe.

 

Rejestrując się na stronie internetowej hurtowni Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych hurtowni oraz na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów realizacji umowy oraz marketingowych hurtowni.

 

Podanie danych Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez hurtownię.

 

Administratorem danych osobowych jest prowadzący hurtownię.

 

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Dane osobowe są chronione zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Zgodne z przepisami, Klient ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

 

 

§8

 

Produkty i znaki towarowe.

 

Hurtownia dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sale@lingeriegroup.pl

 

Znajdujące się na stronie internetowej hurtowni nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. Hurtownia prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody hurtowni, w szczególności na udostępnienie zdjęć wizerunku modelek widocznych na opakowaniach produktów. Wykorzystanie zdjęć modelek bez zgody Hurtowni, może rodzić konsekwencje wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

§9

 

Promocje i program lojalnościowy.

 

Hurtownia zastrzega możliwość wprowadzenia promocji i programów lojalnościowych. W takim przypadku ceny oferowanych towarów mogą się różnić dla poszczególnych klientów.

 

 

 

§10

 

Postanowienia końcowe.

 

Produkty prezentowane na stronach internetowych hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Klient nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych hurtowni w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.

 

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

 

Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie internetowej z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie regulaminu.

 

Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej hurtowni.

 

Umowa sprzedaży produktu zawierana jest między Klientem a Festina Sp. z o.o., której potwierdzeniem jest faktura VAT.

 

Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba hurtowni.

 

Do rozpoznania wszelkich sporów powstałych w związku z zawartymi umowami sprzedaży właściwy jest każdorazowo Sąd właściwy dla siedziby Festina Sp. z o.o.

Proszę czekać, trwa ładowanie...